Regulamin serwisu otoMobile - Ogloszenia motoryzacyjne | Autogielda | Samochody nowe i uzywane | Auto moto


REGULAMIN SERWISU


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. www.otomobile.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest osoba prywatna.

2. Niniejszy regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu internetowego www.otomobile.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług wraz z trybem postępowania reklamacyjnego.

3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://otomobile.pl/regulamin i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie , zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w każdej chwili ze strony internetowej i zapisanie w pamięci komputera.


§ 2 DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,

2. SERWIS – witryna internetowa www.otomobile.pl,

3. OPERATOR – osoba fizyczna

4. UŻYTKOWNIK – osoba pełnoletnia, korzystająca z pełnej zdolności do czynności prawnych, która przystępuje do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia czy oprogramowania.

5. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK – osoba pełnoletnia, korzystająca z pełnej zdolności do czynności prawnych lub przedsiębiorca posiadający zarejestrowane Konto w Serwisie,

6. OGŁOSZENIE – zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników treść ogłoszenia z fotografią Pojazdu.

7. POJAZD – pojazd samochodowy, motocykl oraz inny pojazd, jak również części i akcesoria do Pojazdu, mogące stanowić przedmiot Ogłoszenia w Serwisie,

8. KOMENTARZ - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Ogłoszenia lub Użytkownika,

9. KONTO – cześć Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika określona Nickiem (stanowiącym adres e-mail Użytkownika) i zabezpieczona hasłem.

10. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.


§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU


1. Operator świadczy usługi polegające na możliwości emisji przez Użytkowników Ogłoszeń sprzedaży Pojazdów w Serwisie. Przy czym do zamieszczenia Ogłoszenia nie jest wymagane rejestracja w Serwisie – Konto zostaje automatycznie założone wraz z zamieszczeniem Ogłoszenia. Na adres e-mail Użytkownika przysyłana jest informacja o zamieszczonym Ogłoszeniu oraz o nazwie utworzonego Konta wraz z hasłem dostępu do Serwisu.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Zamieszczenie Ogłoszenia lub rejestracja Konta w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz przestrzeganiem przez Użytkownika jego postanowień w trakcie trwania Umowy.

3. Wraz z zarejestrowaniem się Użytkownika w Serwisie dochodzi do zawarcia Umowy między Operatorem a Użytkownikiem. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania (usunięcia Konta) w dowolnym czasie przez Operatora i Użytkownika. Przy czym Operatorowi przysługuje możliwość jej rozwiązania w trybie natychmiastowym jedynie w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub prawa polskiego.

4. Ogłoszenie aby mogło być zamieszczone w Serwisie musi zawierać, w szczególności następujące dane i informacje:

a) dane Użytkownika,

b) zdjęcie, opis, stan techniczny Pojazdu,

c) cenna brutto,

5. Niezałączenie do Ogłoszenia zdjęcia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia Ogłoszenia skutkować będzie usunięciem Ogłoszenia przez Operatora, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika przy pomocy wiadomości e-mail.

6. Użytkownicy mają możliwość odpłatnego promowania zamieszczonego Ogłoszenia w Serwisie poprzez: pogrubienie, podświetlenie, wyróżnienie ogólnopolskie, strona główna, wyróżnienie regionalne.

7. Wybrane ogłoszenia mogą być dodane bezpłatnie przez Operatora do sekcji specjalnej w Serwisie, o następujących oznaczeniach:

a) ikona zielonej gwiazdki – oznacza rekomendowane oferty,

b) ikona zielonego samochodu – oznacza samochody luksusowe,

c) ikona rodziny – oznacza samochody rodzinne,

d) ikon samochodu transportowego – oznacza samochody transportowe.

8. Serwis OtoMobile nie akceptuje umieszczania w ogłoszeniach (treści / zdjęciach) ofert promujących inne serwisy / sklepy lub pozostałe firmy - bez wyraźnej pisemnej zgody serwisu OtoMobile. Ogłoszenia tego typu będą usuwane z serwisu.

§4 CENNIK USŁUG

1. Dodawanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne

2. Istnieje możliwość promowania ogłoszeń w serwisie wg. poniższych stawek :

a) Pogrubienie - 0,20 gr
b) Podświetlenie - 1 zł
c) Wyróżnienie regionalne - 2 zł
d) Wyróżnienie ogólnopolskie - 2 zł
e) Wyróżnienie na stronie głównej - 2 zł

3. W przypadku wyboru promowanej oferty użytkownik dokonuje płatności za Usługi za pośrednictwem systemu DOTPAY, poprzez przelew elektroniczny lub przy pomocy karty płatniczej.

4. Po zatwierdzeniu wybranej Usługi Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu DOTPAY, gdzie dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.

5. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem systemu DOTPAY Użytkownik zostaje przekierowany z powrotem na stronę internetową Serwisu. Jednocześnie Operator przesyła na adres e-mail Użytkownika, wskazany przy składaniu zamówienia wiadomość, w której potwierdza przyjęcie zamówienia na wybraną Usługę oraz potwierdza dokonanie przelewu.

6. Operator może przyporządkować wybrane Ogłoszenia do odpowiedniej sekcji specjalnej o której mowa w § 3 pkt. 7 Regulaminu.

7. Operator może usunąć ofertę bez informowania użytkownika jeżeli oferta nie jest adekwatna do treści prezentowanych na stronie, w takim przypadku opłata nie jest zwracana.


§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik oświadcza, iż zdjęcie dołączone do Ogłoszenia stanowi aktualną fotografię Pojazdu oraz wszelkie dane i informacje zawarte w treści Ogłoszenia są zgodne z prawdą.

2. Użytkownik zobowiązuje się przyjąć na siebie całość kosztów i wydatków w przypadku zgłoszenia roszczeń przez jakąkolwiek osobę w stosunku do zamieszczonego Ogłoszenia lub Komentarza.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych Ogłoszeń i Komentarzy w Serwisie.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkowników w Serwisie treści, które:

a) są sprzeczne z prawem,
b) wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej,
c) propagują przemoc, groźbę oraz naruszają dobra osobiste,
d) są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady etyki,
e) są chronione prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
f) mają charakter komercyjny lub reklamowy.


§6 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

1. Operator ma prawo do zamiany kategorii Ogłoszenia oraz do skasowania Ogłoszenia lub Komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, a w konsekwencji do zablokowania Konta Użytkownika z możliwością jego skasowania.

2. Operator dołoży wszelkich starań wymaganych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość wprowadzania w przyszłości zmian w funkcjonalności Serwisu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu,
b) treść zamieszczanych przez Użytkowników Ogłoszeń i Komentarzy w Serwisie,
c) błędy w działaniu narzędzi i usług udostępnionym Użytkownikom w Serwisie,
d) za treść reklam, odesłań zamieszczanych w Serwisie,
e) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami oraz za następstwa działań podjętych przez Użytkowników,
f) jakość oraz legalność Pojazdów sprzedawanych w ramach Serwisie oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w treści Ogłoszenia.

4. Operator może przyporządkować wybrane Ogłoszenia do odpowiedniej sekcji specjalnej o której mowa w § 3 pkt. 8 Regulaminu.

§7 ZAKŁADANIE KONTA

1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik:

a) będący osobą fizyczną, podaje następujące dane:

- adres e-mail, stanowiący Nick Użytkownika,
- hasło,

b) będący przedsiębiorcą, podaje następujące dane:

- pełną nazwę firmy,
- kategorie działalności firmy,
- dane teleadresowe firmy, w szczególności: telefon, ulica, miasto, kod pocztowy, województwo,
- opis firmy,
- adres e-mail.

2. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.

3. Użytkownik od momentu rejestracji w Serwisie ma 24 godziny na aktywowanie Konta. Bezskuteczny upływ tego terminu spowoduje skasowanie danych Użytkownika z Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, poprzez nie udostępniania dostępu do Konta oraz hasła osobom trzecim.

5. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych oraz nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian.

6. Użytkownik może zgłosić Operatorowi wniosek o usunięcie Konta z Serwisu.


§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora: [email protected] z dopiskiem reklamacja w tytule maila.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub inny podany przez Użytkownika.


§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).

3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.

4. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu oraz Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu poprzez wiadomość e-mail o zmianach z możliwością ich akceptacji. Odmowa akceptacji oznacza rozwiązanie Umowy.

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

      Znajdź nas na Google plus                                                    Facebook